DOWN LUGO (Asociación Síndrome de Down de Lugo)

Información general
Asistencia social/Dereitos humanos
Culturais
Educativas
Discapacidade
Descripción (gallego): 

A Asociación DOWN LUGO é unha institución sen ánimo de lucro que agrupa a persoas coa síndrome de Down e ás súas familias, da provincia de Lugo. Foi creada no ano 1996, por iniciativa dun grupo de pais e nais de persoas con síndrome de Down comprometidos coa procura de solucións aos problemas particulares que leva esta discapacidade.
O sentido principal da existencia da nosa Asociación vén dado pola necesidade de establecer as medidas precisas para garantir a igualdade de oportunidades das persoas con síndrome de Down, a través da provisión de servizos e actividades das que están desprovistos na súa contorna.
De conformidade co establecido no Artigo 2º dos Estatutos, o fin último da Asociación é "la promoción y realización de todas cuantas actividades contribuyan a la mejora de la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y la de sus familias, a través de su plena integración social".

Descripción (castellano): 

La Asociación DOWN LUGO es una institución sin ánimo de lucro que agrupa a personas con síndrome de Down y a sus familias, de la provincia de Lugo. Fue creada en el año 1996, por iniciativa de un grupo de padres y madres de personas con síndrome de Down comprometidos con la búsqueda de soluciones a los problemas particulares que conlleva esta discapacidad.
El sentido principal de la existencia de nuestra Asociación viene dado por la necesidad de establecer las medidas precisas para garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con síndrome de Down, a través de la provisión de servicios y actividades de las que están desprovistos en su entorno.
De conformidad con lo establecido en el Artículo 2º de los Estatutos, el fin último de la Asociación es "la promoción y realización de todas cuantas actividades contribuyan a la mejora de la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y la de sus familias, a través de su plena integración social".

Número de socios: 
61
Datos de contacto
C/ Miguel de Cervantes 34, baixo - 27003 Lugo
0
Lugo
1
982 240 921
0
0
0
Información adicional
Organigrama privado: 
0