ALUCEM. ASOCIACIÓN LUCENSE DE ESCLEROSE MÚLTIPLE

Información xeral
Asistencia social/Dereitos humanos
Saúde
ENTIDADE PRESTADORA DE SERVIZOS SOCIAIS
Descrición (galego): 

ALUCEM é unha entidade sen ánimo de lucro e que traballa en toda a provincia de Lugo. Esta asociación foi creada no ano 1996 por un grupo de persoas interesadas en coñocer máis esta doenza e mellorar a investigación neste eido.
Un dos obxectivos principais desta asociación é a de levar a cabo un proceso rehabilitador de todas as persoas afectadas de Esclerose Múltiple. Sempre tentamos adaptarnos ás necesidades persoais de cada usuario, xa que a Esclerose múltiple é coñecida como a doenza das mil caras, é dicir, non hai una persoa afectada igual ca outra, asi como a súa evolución dentro da doenza.
Outro dos obxectivos que perseguimos desde ALUCEM é o de mellorar a calidade de vida das persoas afectadas, adecuando os recursos á súa individualidade e a un estilo de vida activo.

Os servizos cos que conta son:
- Servizo de administración, información, orientación e asesoramento especializado en Esclerose múltiple.
- Servizo de Neurorehabilitación.
- Servizo de apoio psicolóxico.
- Servizo de asesoramento legal.

Descrición (castelán): 

ALUCEM es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja en toda la provincia de Lugo. Esta asociación fue creada en el año 1996 por un grupo de personas interesadas en conocer más esta dolencia y mejorar la investigación en este campo.

Uno de los objetivos principales de esta asociación es el de llevar a cabo un proceso rehabilitador de todas las personas afectadas de Esclerosis múltiple. Siempre intentamos adaptarnos a las necesidades personales de cada usuario, ya que la Esclerosis múltiple es cnocida como la dolencia de las mil caras, es decir, no hay una persona afectada igual que otra, así como su evolución dentro de la dolencia. 

Otro de los objetivos que perseguimos desde ALUCEM es el de mejorar la calidad de vida de las personas afectadas, adecuando los recursos a su individualidad y a un estilo de vida activo.

Los servicios con los que contamos son: 

- Servicio de administración, información, orientación y asesoramiento especializado en Esclerosis múltiple.

- Servicio de neurorehabilitación.

- Servicio de apoyo psicológico.

- Servicio de asesoramiento legal.

Número de socios: 
91
Datos de contacto
CASA CLARA CAMPOAMOR LOCAL 9, AV. INFANTA ELENA Nº 11
0
Lugo
ANGELA MARIA LOPES BARATA. PRESIDENTA.
0
982202942
0
0
0
Información adicional
Organigrama privado: 
1
Imaxes: 
Asociacións Amigas