Asociación Cidadá contra a Letra Pequena, A.C. Con Lupa

Información xeral
Veciñais
Defensa dos dereitos e intereses xerais da cidadanía
Descrición (galego): 

A Asociación Cidadá contra a Letra Pequena, A.C. Con Lupa, ten como fin principal atender e defender os dereitos e intereses xerais da cidadanía en asuntos de tipo cívico, social, cultural, económico, tecnolóxico, deportivo, educativo, sanitario, recreativo e medioambiental.
Así mesmo, denunciará e combaterá o uso descarado da chamada "letra pequena" en todo tipo de acordos, convenios e contratos, para evitar que se siga utilizando como medio de engano a moitos cidadáns e cidadás.
Demandará das administracións públicas que desenvolvan normativas, medidas e prácticas que fomenten a xustiza social, a promoción dos valores democráticos, a transparencia na xestión pública e a participación da cidadanía nos asuntos que lle afecten.
Participará na difusión e desenvolvemento de actividades que axuden á integración social, económica e laboral das clases máis desfavorecidas e promoverá, en solitario ou en coordinación con outras asociacións, campañas informativas e reivindicativas sobre asuntos e problemas que lle afecten á cidadanía en xeral.

Descrición (castelán): 

La "Asociación Cidadá contra a Letra Pequena, A.C. Con Lupa," tiene como fin principal atender y defender los derechos e intereses generales de la ciudadanía en asuntos de tipo cívico, social, cultural, económico, tecnológico, deportivo, educativo, sanitario, recreativo y medioambiental.
Asimismo, denunciará y combatirá el uso descarado de la llamada "letra pequeña" en todo tipo de acuerdos, convenios y contratos, para evitar que se siga utilizando como medio de engaño a muchos ciudadanos y ciudadanas.
Demandará de las administraciones públicas que desarrollen normativas, medidas y prácticas que fomenten la justicia social, la promoción de los valores democráticos, la transparencia en la gestión pública y la participación de la ciudadanía en los asuntos que le afecten.
Participará en la difusión y desarrollo de actividades que ayuden a la integración social, económica y laboral de las clases más desfavorecidas y promoverá, en solitario o en coordinación con otras asociaciones, campañas informativas y reivindicativas sobre asuntos y problemas que le afecten a la ciudadanía en general.

Número de socios: 
47
Datos de contacto
Información adicional
Organigrama privado: 
1