Colectivo PENSAMENTO E SEMENTEIRA

Información xeral
Culturais
Descrición (galego): 

Artigo 5º.- 1.- Son fins principais da asociación:
a.-Defensa do patrimonio cultural, material e inmaterial recollido este no seu sentido máis amplo dentro do territorio da comunidade autónoma de Galiza.
b.-Defensa do patrimonio natural.
c.-Defensa, promoción e uso do idioma galego no camiño da súa normalización, pois representa a maior riqueza patrimonial creada polo pobo galego. A este fin, o idioma galego é a expresión propia e oficial usada en todos os ámbitos da Asociación.
d.-Promoción e realización de actividades e proxectos de todo tipo encamiñados á súa divulgación e xeral coñecemento.
e.-Edición e propagación de traballos que o popularicen.
f.-Cantas outras actividades lícitas que sexan da conveniencia e dos intereses comúns dos asociados e asociadas.
Os beneficios que se obteñan por calquer concepto destinaranse exclusivamente ao cumprimento destes fins, sen que se poidan repartir entre os asociados nen outras persoas físicas ou xurídicas con interese lucrativo.

Descrición (castelán): 

Artigo 5º.- 1.- Son fins principais da asociación:
a.-Defensa do patrimonio cultural, material e inmaterial recollido este no seu sentido máis amplo dentro do territorio da comunidade autónoma de Galiza.
b.-Defensa do patrimonio natural.
c.-Defensa, promoción e uso do idioma galego no camiño da súa normalización, pois representa a maior riqueza patrimonial creada polo pobo galego. A este fin, o idioma galego é a expresión propia e oficial usada en todos os ámbitos da Asociación.
d.-Promoción e realización de actividades e proxectos de todo tipo encamiñados á súa divulgación e xeral coñecemento.
e.-Edición e propagación de traballos que o popularicen.
f.-Cantas outras actividades lícitas que sexan da conveniencia e dos intereses comúns dos asociados e asociadas.
Os beneficios que se obteñan por calquer concepto destinaranse exclusivamente ao cumprimento destes fins, sen que se poidan repartir entre os asociados nen outras persoas físicas ou xurídicas con interese lucrativo.

Número de socios: 
47
Datos de contacto
pensamentoesementeira@gmail.com
0
Viveiro
Francisco Luís Rodríguez Guerreiro (PRESIDENTE)
0
1
0
0
Información adicional
Organigrama: 
Francisco Luís Rodríguez Guerreiro
PRESIDENTE
Organigrama privado: 
0