Meigas e Trasgos C.I.T.

Información xeral
Artes escénicas e musicais
Culturais
Folklore galega
Descrición (galego): 

Son fins desta asociación a realización de actividades de fomento da cultura en tódalas súas manifestacións, tales como a organización de concertos de música, certames literarios e artísticos en xeral, o ensino de música e danza, exposicións , protección do patrimonio histórico-artístico e do medio ambente natural, a exaltación da gastronomía propia da comarca de Sarria e de Galicia, a organización de eventos e festas de carácter lúdico-cultural, e a promoción da actividade deportiva en xeral; a investigación, fomento e difusión do folklore de Galicia en calquera das súas manifestacións así como da cultura galega en xeral; elaborar e difundir información turística da comarca de Sarria facilitando información turística a cantos a soliciten, e asesorar ós organismos turísticos das diferentes administración en cantos asuntos lle sexan sometidos a consideración e a recuperación, conservación e promoción do camiño de Santiago; así como a difusión da cultura derivada del.

Descrición (castelán): 

Son fines de esta asociación la realización de actividades de promoción de la cultura en todas sus manifestaciones, como la organización de conciertos de música, concursos literarios y de arte en general, la enseñanza de la música y la danza, exposiciones, la protección del patrimonio histórico y artístico y entorno natural, la exaltación de la gastronomía de la región de Sarria y Galicia, la organización de eventos y fiestas de carácter recreativo y cultural, y la promoción del deporte en general; investigación, promoción y difusión del folklore de Galicia, en cualquiera de sus manifestaciones y la cultura gallega en general; elaborar y difundir información turística de la comarca de Sarria facilitando dicha información turística a cuantos la soliciten, y asesorar a los organismos de las diferentes administraciones en todos los asuntos le sean sometidos a consideración; la recuperación, conservación y promoción del Camino de Santiago; así como la difusión de la cultura derivada de él.

Número de socios: 
167
Datos de contacto
Lugar do Chanto s/n. 27600 Sarria (Lugo)
0
Sarria
Julio Francisco González López (Presidente)
Ana Belén Fernández Gayoso (Vicepresidenta)
0
670424516
0
0
0
Información adicional
Organigrama: 
Julio Gonzalez Lopez
Presidente
Ana Belén Fernández Gayoso
VIcepresidenta
Isabel Sánchez García
Secretaria
Organigrama privado: 
0
Imaxes: