Condicións de utilización

0. Condicións de utilización

Deputación Provincial de Lugo, Rúa San Marcos, 1, 27001 Lugo, España pon á súa disposición esta páxina web (a partir deste momento, "Páxina Web").

As seguintes Condicións de Utilización rexerán o acceso e utilización desta Páxina Web. Así mesmo, é posible que se apliquen termos e condicións específicos para determinados contidos, datos, materiais ou información contida ou dispoñible a través desta Páxina Web (a partir deste momento, o "Contido"), que se poida cargar, colgar ou publicar nesta ou ben a operacións concluídas a través da Páxina Web. Os devanditos termos e condicións específicos aplicaranse sen prexuízo das Condicións de Utilización ou, das que no seu caso os substitúan, dentro dos límites expresamente permitidos.

1. Aceptación das Condicións de Utilización

Mediante o acceso ou a utilización desta Páxina Web vostede acepta quedar vinculado legalmente polas Condicións de Utilización e todos os termos e condicións contidos ou mencionados nelas, así como por calquera outros adicionais que figuren na Páxina Web. Se non acepta todas estas condicións, poderá acceder ou utilizar a Páxina Web.

2. Modificación das Condicións

A Deputación de Lugo poderá modificar as presentes Condicións de Utilización en calquera momento. As Condicións de Utilización modificadas serán de aplicación unha vez sexan publicadas. Entenderase que acepta as devanditas modificacións se continúa accedendo ou utilizando a Páxina Web tras a publicación. Aconsellámoslle que revise regularmente todos os termos e condicións aplicables. Outras páxinas web de La Diputación de Lugo poderán ter as súas propias condicións de utilización que serán exclusivamente aplicables a estas.

A Deputación de Lugo resérvase o dereito de interromper ou realizar cambios ou actualizacións na Páxina Web ou o seu contido en calquera momento e sen previo aviso. Así mesmo, La Diputación de Lugo resérvase o dereito de restrinxir, rexeitar ou dar por finalizado o acceso de calquera persoa á Páxina Web ou a unha parte desta sen previo aviso e por calquera motivo, á súa exclusiva discreción e con aplicación inmediata.

3. Obxectivos da web

Crear un espazo dirixido ás asociacións da provincia de Lugo no que cada asociación poida xestionar a información pública de cara á difusión e publicidade desta, e fomentar as relacións e cooperación entre asociacións ofrecendo un espazo privado no que compartir información e noticias.

4. Contidos

Vostede acepta que calquera Contido que publique na Páxina Web será correcto, construtivo e pertinente e non conterá ningún elemento que poida ser ilegal ou non idóneo para ser publicado, incluíndo a título meramente enunciativo e non limitativo, materiais que (1) poidan ser difamatorios ou inxuriosos para outra persoa ou entidade, (2), poidan causar dano a calquera persoa ou propiedade, ou difamar ou prexudicar doutra forma a unha persoa ou organización, (3) poidan infrinxir calquera dereitos dunha persoa (incluído o dereito á privacidade ou a publicidade), (4) sexan pornográficos, obscenos, irreverentes, vulgares, indecentes ou ameazantes, (5) sexan censurables dende o punto de vista cultural, ético ou calquera outro, (6) fomenten ou promovan calquera actividade ilegal ou (7) non sexan pertinentes nin teñan relación cos própositos e obxectivos da Páxina Web (ver punto 3)

Vostede adoptará todas as medidas ao seu alcance para detectar e eliminar calquera virus ou elemento contaminante ou destrutivo antes de remitir calquera material. Así mesmo, non deberá enviar cadeas de cartas, sistemas piramidais, enquisas ou peticións a través da Páxina Web nin falsificar encabezados ou non manipular identificacións ou outros datos para enmascarar a orixe de calquera Contido e/ou Contido de Usuario enviado a través da Páxina Web ou manipular a súa presenza nesta. Tampouco deberá interferir ou perturbar as nosas páxinas, servidores ou redes ou levar a cabo calquera actividade que supoña unha carga excesiva ou desproporcionadamente grande para a nosa infraestrutura.

Vostede afirma, declara e garante que o Contido colgado non infrinxe ningún dereito de propiedade dun terceiro, tales como, a título meramente indicativo pero non limitativo, dereitos de autor, marcas rexistradas ou patentes, nin ningunha obriga de confidencialidade.

Vostede recoñece e acepta que calquera das súas ideas, declaracións, propostas ou calquera Contido facilitado na Páxina Web, non suxeitos a protección por dereitos de propiedade intelectual poidan ser utilizadas por calquera outro colaborador sen que medie compensación ou indemnización.

Vostede será o único responsable do seu Contido e das consecuencias de envialo, colgalo e/ou publicalo. Deputación de Lugo poderá, aínda que non está obrigado a iso, revisar e controlar o Contido, antes ou despois de que se remita. Non obstante, vostede acepta que para nós resulta imposible controlar ou revisar todo o Contido. A título non limitativo, Deputación de Lugono responderá nin poderá responder da exactitude, integridade, calidade ou validez do Contido enviado por terceiros á Páxina Web.

Unicamente Deputación de Lugo dispón do dereito e a capacidade para modificar ou eliminar mensaxes ou calquera outro Contenidoque sexan censurables, deshonestos ou que de calquera outra forma infrinxan estas Condicións de Utilización polo motivo que sexa e en calquera momento, sen necesidade de previo aviso ou consentimento e á súa soa discreción. Invítase calquera usuario que considere que o Contido colgado é censurable ou deshonesto a contactar con Deputación de Lugo inmediatamente por correo electrónico en asocialugo@deputacionlugo.org. Unha vez se reciba a devandita notificación, faremos todo o que estea ao noso alcance para tratar o devandito asunto segundo sexa necesario nun período de tempo razoable. Dado que se trata dun procedemento manual, infórmaselle de que é posible que non poidamos modificar ou eliminar un determinado Contido inmediatamente.